Skip to content

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle door Total Waste Systems (hierna: “Verkoper”) met een wederpartij (hierna: “Koper”) te sluiten overeenkomsten.

1.2. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Indien Koper in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien een bepaling uit deze verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Een zodanige bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 1. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Verkoper.

2.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht door Koper, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 1. VERTEGENWOORDIGERS

3.1. Overeenkomsten door agenten of vertegenwoordigers van Verkoper gesloten of door hen gedane toezeggingen, verbinden Verkoper slechts indien zij schriftelijk door Verkoper zijn bekrachtigd.

 1. PRIJZEN

4.1. De prijzen zijn in euro’s en gelden, indien niet anders is overeengekomen, af bedrijf, zonder vracht, verzekering, verpakking.

4.2. Indien na het verzenden van de aanbieding of na totstandkoming van de overeenkomst, één of meerdere prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen stijgen, heeft Verkoper het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 1. LEVERINGSTERMIJNEN

5.1. De leveringstermijnen worden door Verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn niet aan te merken als fatale termijnen.

5.2. De levertijd gaat in nadat de order door Verkoper schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering nodige gegevens door Verkoper van Koper zijn ontvangen.

5.3. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, levert geen wanprestatie zijdens Verkoper op en geeft Koper nimmer recht op vergoeding van enige direct of indirecte schade door hem of door derden geleden.

 1. EIGENDOMSOVERGANG

6.1. Behoudens het gestelde in artikel 6.2 zal de eigendom van de goederen van Verkoper op Koper overgaan bij aflevering.

6.2. Zolang Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en rente heeft voldaan, behoudt Verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op Koper over, zodra Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

 1. RISICO-OVERGANG

7.1. Verkochte goederen en/of materialen zijn voor risico van Koper vanaf het ogenblik dat zij de magazijnen of het bedrijf van Verkoper verlaten.

 1. BETALING

8.1. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.2. Koper is niet gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van zijn betalingsplichting.

8.3. Indien Koper het bedrag van de factuur niet tijdig voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Koper gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper.

8.4. Indien Verkoper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van EUR 250,–.

8.5. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.6. Indien Koper met enige betaling achter is, is Verkoper niet verplicht enige levering uit te voeren, alvorens het verschuldigde bedrag is betaald.

8.7. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

8.8. Indien er gerede twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Verkoper bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

8.9. Indien Koper geen of onvoldoende zekerheid stelt, behoudt Verkoper zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

8.10. De betaalde voorschotten blijven door Verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 1. KLACHTEN

9.1. Klachten ten aanzien van facturen dienen door Koper uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper  bekend gemaakt te worden.

9.2. Klachten ten aanzien van de goederen dienen door Koper uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering aan Verkoper bekend gemaakt te worden.

9.3. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Verkoper niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

 1. OVERMACHT

10.1. De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.2. Indien Verkoper door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering door overmacht kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt, behoudt Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden verlangd.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade is beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade van Koper, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper.

11.3. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid, tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan.

 1. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

12.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

 

Back To Top